Algemene voorwaarden

Work y’r business is een organisatie van:


hierna de ‘organiserende entiteiten’ genoemd.

  1. Door in te schrijven voor een event van ‘Work y’r business’ verklaart de klant-ondernemer uitdrukkelijk onderhavige voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant-ondernemer, zelfs al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van deze voorwaarden worden afgeweken.
  2. De organiserende entiteiten doen al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De klant erkent evenwel dat de organiserende entiteiten niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien in uitzonderlijke gevallen bepaalde informatie die in het kader van die dienstverlening aan de klant wordt gegeven, niet-geactualiseerde of onjuiste informatie bevat, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van de organiserende entiteiten.
  3. De gegevens die de klant meedeelt bij inschrijving, worden beheerd door de privacy verklaring van ‘Work y’r business’. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. De organiserende entiteiten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan de organiserende entiteiten werden doorgegeven. 
  4. Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien aan de ingebrekestelling geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.
  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldatum, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). De organiserende entiteiten houden zich in dat geval het recht voor alle lopende dienstverleningen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar. 
  6. Bij annulering binnen de 4 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van Work y'r business is de overeengekomen prijs geheel verschuldigd. Je mag altijd een collega in jouw plaats laten deelnemen. Bij eerdere annulering is steeds 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Elke annulering dient via email (info@workyourbusiness.be) te worden bezorgd. 
  7. De organiserende entiteiten behouden alle intellectuele rechten op de diensten die zij aanbieden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, kan een inschrijving voor een ‘Work y’r business’ event op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze diensten, noch op de door de organiserende entiteiten gedeponeerde woord – of beeldmerken. 
  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het Antwerpen afdeling Hasselt worden gebracht. 

Verkoopsvoorwaarden

Alle opmerkingen betreffende deze rekening moeten ons binnen de acht dagen per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aanvaard. De factuur is contant betaalbaar zonder korting. Is de betaling niet volledig contant binnen het aangegeven tijdstip gebeurd, dan zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betaling, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% van het totale bedrag zonder Btw. Dit steeds met een minimum van 50 euro. Voor alle geschillen zijn slechts de Rechtbanken van Antwerpen afdeling Tongeren bevoegd.

 

Privacy policy

Uw privacy is van essentieel belang voor de organiserende entiteiten* van de ‘Work y’r business’.  

 Ons Privacy-Beleid (hierna genoemd “Privacy Beleid”) is onder meer van toepassing op de website van ‘Work y’r business’ en maakt onderdeel uit van onze algemene voorwaarden.

 De organiserende entiteiten benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 Het beleid is van toepassing op alle ‘Work y’r business’ events die organiserende entiteiten inrichten, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.

 De organiserende entiteiten respecteren de privacy van alle gebruikers van de ‘Work y’r business’ website en deelnemers aan de ‘Work y’r business’ activiteiten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

Tijdens uw interactie met de organiserende entiteiten kunt u persoonlijke informatie delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer of via IP-adres of door gebruik van cookies). Dit zijn uw "persoonsgegevens". Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten, …).

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing en om aanpassing of verwijdering verzoeken. Daartoe zal hij zich richten tot de organiserende entiteiten via info@networkyourbusiness.be.

1. VERWERKING VAN GEGEVENS

Artikel 1. Toestemming

1.1. Middels registratie geeft de gebruiker zijn/haar toestemming aan de organiserende entiteiten - en verwerkers die handelen in naam en/of opdracht van de organiserende entiteiten - voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

1.2. Indien de persoonlijke gegevens voor doeleinden worden gebruikt waarvoor de toestemming van de gebruiker vereist is, zal de gebruiker steeds om een expliciete, schriftelijke toestemming gevraagd worden.

 

De organiserende entiteiten kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

-       Naam

-       Voornaam

-       Bedrijfsgegevens (naam, adres)

-       Geslacht

-       E-mailadres

-       Telefoonnummer (vast/gsm)

-       Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

-       De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)

-       Communicatievoorkeur

-       Correspondentiegegevens met en uitgaande van de organiserende entiteiten

-       Beeldmateriaal gemaakt tijdens de ‘Work y’r business’ events.

 

De organiserende entiteiten verzamelen tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de ‘Network y’r busisness’ website. Zo zullen de organiserende entiteiten, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat de organiserende entiteiten toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website alsook om meer gerichte communicatie te verzenden.

1.3. Door de organiserende entiteiten verzamelde persoonsgegevens

De persoonsgebonden gegevens die wij van u krijgen en verwerken of gebruiken, gebruiken wij uitsluitend binnen het kader van het gegevensbeschermingsrecht. U kunt informatie vinden op onze site, zonder persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Tijdens uw bezoek aan onze site blijft u dan in beginsel anoniem. Alle verbindingsinformatie die uw internetbrowser geeft bij elke site view – zoals bijvoorbeeld de datum, verblijfsduur, IP-adres of naam van uw internetprovider – wordt bij ons zonder persoonsverbinding gebruikt. Persoonlijke informatie verstrekt u vrijwillig. Bijvoorbeeld als u contact opneemt of zich inschrijft voor een ‘Work y’r business’ event.

1.4. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

-       Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die de organiserende entiteiten nodig hebben om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, werk- of e-mailadres, en telefoonnummer);

-       Klantfeedback,waaronder informatie die u deelt met de organiserende entiteitenover uw ervaring met de ‘Network y’e business’ diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, beoordelingen, getuigenissen en andere feedback in verband met deze diensten).


1.5. Gegevens die we verzamelen wanneer u de Work y’r business’ site gebruikt

Analyticscookies: de organiserende entiteiten werken met analyticscookies, die ons helpen om de Netwokr y’r business’ websites te verbeteren en te optimaliseren. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Marketingcookies:Op deze website worden met behulp van technologie gegevens m.b.t. marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. De organiserende entiteiten maken gebruik van marketingcookies om de communicatie van zowel de ‘Work y’r business’ site als op partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser van de websitebezoeker opgeslagen worden. De cookies maken het mogelijk de internetbrowser te herkennen. De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden.

1.6. Gegevens die we verzamelen tijdens de ‘Work y’r business’ events

Het beeldmateriaal en andere al dan niet elektronische gegevens die tijdens de ‘Work y’r business’ events worden gemaakt en/of verzameld worden kunnen door de organiserende entiteiten gebruikt worden voor eigen marketing doeleinden of doeleinden van de ‘Work y’r business’ events. Door in te schrijven voor de ‘Work y’r business’ events geeft u hiervoor uitdrukkelijk toestemming aan de organiserende entiteiten.

 

2.     Waarom de organiserende entiteiten persoonsgegevens verzamelen en hoe zij deze gegevens gebruiken

De organiserende entiteiten verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. De organiserende entiteiten kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

-       Inschrijving voor en communicatie over ‘Work y’r Business’ events en events van de individuele organiserende entiteiten.

-       Overeenkomsten & offertes: om een overeenkomst of offerte op te kunnen maken tussen beide partijen en het leveren van bijhorende diensten.

-       Facturatie: voor de opmaak en verzending van facturen en het invorderen van betalingen.

 

Wettelijk is bepaald dat wij de gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en ter verbetering van onze diensten kunnen benutten. Maar alleen wanneer u niet gebruik heeft gemaakt van uw wettelijke recht om tegen dit gebruik van uw gegevens protest aan te tekenen. Alleen al door het feit dat de gebruiker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een contact zoekt, machtigt de gebruiker de organiserende entiteiten om over te gaan tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en om over deze te beschikken voor intern bedrijfsbeheer. Onder ‘intern bedrijfsbeheer’ wordt verstaan: klantenadministratie, diensten … . Als wij uw gegevens gebruiken voor iets waar volgens wettelijke bepalingen uw toestemming voor nodig is, zullen wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Gegeven toestemming kunt u te allen tijde intrekken en/of u kunt tegen andere gebruikmaking protesteren. De bezoeker heeft de mogelijkheid om ten allen tijde de verstrekte gegevens te wijzen.

 

3. Delen van persoonsgegevens door de organiserende entiteiten

De organiserende entiteiten delen uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

De organiserende entiteiten kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgend geval: 

3.1. Dienstverleners

De organiserende entiteiten kunnen een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens de organiserende entiteiten. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. de organiserende entiteiten eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

4.     Uw rechten 

4.1. Recht op inzage - informatie
De organiserende entiteiten hebben hun privacy beleid in onderhavig document in duidelijke bewoordingen trachten uiteen te zetten. De gebruiker heeft evenwel het recht, middels schriftelijk verzoek, met redelijke tussenpozen, bijkomende inlichtingen in te winnen over de gegevens die voor zijn/haar persoon bij de organiserende entiteiten zijn opgeslagen, over hun herkomst, over het doel waarvoor ze bewaard worden en over de ontvanger aan wie de gegevens worden doorgegeven.

4.2. Recht tot bezwaar
De gebruiker behoudt het recht om de gegeven toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk in te trekken.
Tevens heeft de gebruiker het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden.

4.3. Recht op rectificatie
De gebruiker heeft het recht te allen tijde zijn/haar gegevens te corrigeren.

4.4. Recht op verwijdering
De gebruiker heeft het recht te allen tijde rectificatie of verwijdering te eisen van zijn/haar bij de organiserende entiteiten opgeslagen persoonsgegevens.

U vindt de contactgegevens hiervoor onderaan. 

5.  Veiligheid en bewaren van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, hebben de organiserende entiteiten een aantal maatregelen ingevoerd zoals een beveiligde bedrijfsomgeving. Met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen wordt een maximale gegevensbeveiliging nagestreefd. Dit is een middelenverbintenis in hoofde van de organiserende entiteiten.

6.  Contact opnemen

De organiserende entiteiten treden op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die ze verwerken in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop de organiserende entiteiten persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

E-mail naar info@networkyourbusiness.be

Brief naar één van de organiserende entiteiten.

* Work y’r business is een organisatie van

Hierboven de ‘organiserende entiteiten’ genoemd.

Vragen? Opmerkingen?